รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด มิติที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
สถานศึกษาทุกโรง .... สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

(วัตถุประสงค์...เพื่อต้องการให้คุณครูดาวน์โหลดข้อสอบ ไปทดสอบนักเรียนของตน )
( รายงานข้อมูล 3 รายการ คือ ..เป้าหมาย, ผลงานที่ได้, ร้อยละ )

รายการตัวชี้วัด
ดาวน์โหลดข้อสอบตามตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่อ่านออก .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่เขียนได้ ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่คิดเลขเป็น ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่มีทักษะชีวิต ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่อ่านออก ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่เขียนได้ ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่คิดเลขเป็น ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่มีทักษะคิดขั้นพื้นฐาน ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่มีทักษะชีวิต ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.2 ที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่อ่านออก.... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่เขียนได้.... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่คิดเลขเป็น.... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน.... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่มีทักษะชีวิต.... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย.... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี.... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่อ่านคล่อง.... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่เขียนคล่อง.... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่คิดเลขคล่อง.... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน.... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่มีทักษะชีวิต.... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย.... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.4 ที่มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้.... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่อ่านคล่อง .... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่เขียนคล่อง .... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่คิดเลขคล่อง .... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่มีการคิดขั้นพื้นฐาน .... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่มีทักษะชีวิต .... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย .... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.5 ที่มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่อ่านคล่อง .... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่เขียนคล่อง ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่คิดเลขคล่อง ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่มีทักษะชีวิต .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ ... ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะชีวิต .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีทักษะชีวิต .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีทักษะชีวิต .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...
ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง .. ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถตามจุดเน้น ...


บริการโดย....เว็บคุณครูดารุณี ประพันธ์