เว็บครูดารุณี ประพันธ์
คืนที่ท้องฟ้ามืดที่สุด เราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุด และวันใดที่เราทุกข์ที่สุด เราจะได้เห็นว่า…ใครรักเราที่สุด>> สมุดเยี่ยม ..

เงินเดือนสพป.เขต1 เดือน เมย.59 ..
บทบาทหน้าที่ หน.กลุ่มสาระฯ ...
บทบาทหน้าที่ หน.กลุ่มสาระฯ ...
e-Learning สาระวิทย์ ป.6 ภาค 1 ..
e-Learning สาระวิทย์ ป.6 ภาค 2 ......
course syllabus วิทย์ ป.6 ...
สื่อการเรียน e-learning ศธ....
สื่อการสอนสาระวิทย....
คลังข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คลังข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัดและมาตรฐานวิทย์
คำอธิบายรายวิชา ป.5
ศูนย์พัฒนาการเรียนวิทย์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์-คณิตฯ
นำเสนอสไลด์โชว์ ครูดารุณี
แบบฝึกและข้อสอบวิทย์ป.6..
PPTแผนการเรียนรู้ วิทย์ป.6 ..
เอกสารสำคัญและแผนฯ
เอกสารการสอนสาระวิทย์

คะแนนผลการสอบนักเรียน

องค์ความรู้สำคัญ (km)
สื่อการเรียน youtube

กิจกรรมการเรียนการสอน

e-learning วิทย์ ป. 6 ภาคเรียน 1 ...
เฉลยข้อสอบ asmo2u.com ...
เรียนวิทย์ ผ่านเว็บกับครูพรกมล
คลิปวีดีโอ น้ำเปลี่ยนส
ทดลองสถานะการเปลี่ยนแปลง
การทดลองวิทยาศาสตร
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร
บทปฏิบัติการวิทย์ ป.1 - 6
ชุดทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แผนการสอนของคร
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
บันทึกหลังสอน
แผนการจัดการเรียนคละชั้น
เว็บไซต์ครูวิชัย สอนวิทย์
ใบงานการทดลองที่ 1 - 5
การจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิทย
กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว
เอกสารสำคัญเรียนป.โท
ประมวลภาพกิจกรรมนิสิตป.โท
เกียรติบัตรและวุฒิบัตร ...
ปฏิทินการเรียนต่อ ป.โท
ชุดเพลงประกอบ BBL
ชุดฝึกทักษะคณิตฯ ป.2การตรวจสอบใบอนุญาตวิชาชีพคร

จำนวนผู้เข้าชม

Visitor Counter
(เริ่มนับตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2560)


กระทรวงไอซีที

กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

ซิป้า

สำนักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

โรงเรียนไอซีที

โรงเรียนต้นแบบ
การใช้ไอซีที
เพื่อพัฒนา
การเรียนรู้
ประมวลภาพครูสอนวิทย์ ป. 6

หลักสูตรแกนกลาง สพฐ. 51
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

การพัฒนาทักษะการคิด

ระบบฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้
วีดิทัศน์กิจกรรมสวก.
คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เกาะติดหลักสูตร
ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณทุกท่าน ที่แวะเยี่ยมชม
เว็บไซต์..ครูโจ๊ก ขอบคุณค่ะ ..บทเรียนสาระวิทย์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( คลิกบทเรียน )

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ( ท.ช.) ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ประจำปี 2560 กระทรวงศึกษา สังกัด สพฐ. ..( คลิกรายชื่อ ) .(คลิกชื่อครูดารุณี )
ประกาศ สพฐ. เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ( คลิกเกณฑ์การประกวด )... ( เกณฑ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ) ...
ชมวีดีโอ บรรยากาศการเรียนการสอนสาระวิทย์ ชั้น ป.6/1-4 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โดยคุณครูดารุณี ประพันธ์ ....( คลิกชมวีดีโอ ) ...
โครงการจัดทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( คลิกเว็บสื่อการสอ)....
แจ้งข่าวการประชุม อ.ก.ค.ศ. สุรินทร์ เขต 1 การประชุม เมื่อ 4 มิถุนายน 2556
พิจารณาอนุมัติการเลื่อนวิทยฐานะ ( คลิกผลการประชุม
) ...
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูดารุณี ประพันธ์
สอบผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสังกัด สพฐ.รวมทั้งหมด9วิชาสุดยอดจริงๆ(คลิกวุฒิบัตร)..
งานเลี้ยงวันสิ้นปี 2560 ครูสายชั้น ป.3 รร. อนุบาลสุรินทร์ ( คลิกชมวิดีโอ)

กิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมครอบครัว
เพลาเพลิน สายชั้นป.3
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วันครู ปี 2561
ณ สนามโรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม )
... ( คลิกชมภาพวันรับรางวัลชนะเลิศ )...
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
เพลาเพลิน สายชั้นป.3
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพลาเพลิน นักเรียนสายชั้น ป. 3
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
เพลาเพลิน สายชั้นป.3
กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เมื่อ 29 ธันวาคม 2560
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
...
( คลิกชม VTR ความทรงจำดีๆ )...
วันปิยมหาราช
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
เมื่อ วันที่ 23 ตุลาคม 2560
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
งานเกษียณสายชั้นป.3
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รร.อนุบาลสุรินทร์ จัดงานเลี้ยงเกษียณฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 25 กันยายน 2560 ... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
เมื่อ วันที่ 23 ตุลาคม 2559
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
ลูกเสือสวนสนาม 1 กค.59
พิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
ศึกษาดูงาน รร.อนุบาลนครราชสีมา
ประมวลภาพการศึกษาและดูงาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2559
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
กิจกรรมชมรมวิทย์ ป.6
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ชมรมวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รร.อนุบาลสุรินทร์
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
นิสิต ป.โท ศึกษาดูงาน

ประมวลภาพกิจกรรม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน ม.ราชภัฎสุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2559
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...

ครูป.6 ศึกษาดูงาน
การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน สำหรับคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ จังหวัดตราด ปีการศึกษา 2559 ... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
กิจกรรมโอเพนเฮ้าส์ ปี 2558 การจัดกิจกรรมโอเพนเฮ้าส์ รร. อนุบาลสุรินทร์ เมื่อ 4 มีนาคม 2559
ณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
รับโล่รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
การรับโล่รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยทีมงาน คณครูและผู้บริหาร รร. อนุบาลสุรินทร์ เมื่อ 9 ธันวาคม 2558
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
คุณครูดารุณี ได้รับเกียรติถือพานทอง
การร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธัวาคม 2558
ในนาม รร.อนุบาลสุรินทร์ ...( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
ร่วมงานวันฉัตรมงคล
การร่วมงานวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ โดยคณะครู รร. อนุบาลสุรินทร์ เมื่อ 5 พฤษภาคม 2558
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
นักเรียน EP ช่วงเดือน ตค.57
กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน EP ชั้นป.2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ช่วงเดือน ตุลาคม 2557
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
ครูดารุณี และทีมงาน
การศึกษาดูงานและร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณ
อายุราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ 10 - 12 กรกฎาคม
2557
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
คณะครู ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ธรรมชาติ
การจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
นักเรียน ป.2 เรียนรู้วิทย์
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปี 2557
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
งานศพนายกลม เฉลิม
การสวดพระอภิธรรมศพและวันประชุมเพลิงงานศพ
นายกลม เฉลิม บิดาของคุณครูดารุณี ประพันธ์ เมื่อ 17 กย.56
ณ เมรุวัดศรีมากทอง ต.นอกเมือง อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์
... ( คลิกชมภาพบรรยากาศ )...
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ
กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ นักเรียนโรง
เรียนอนุบาลสุรินทร์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ อพวช.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กทม.
... ( คลิกชมภาพบรรยากาศ )...
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ณ ม.ขอนแก่น
กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ นักเรียนโรง
เรียนอนุบาลสุรินทร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศที่ 1 ต้องเดินทางไปแข่งขัน ณ กทม. ต่อไป
... ( คลิกชมภาพบรรยากาศ )...
การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์
... ( คลิกชมภาพบรรยากาศ )...
ร่วมวันวิทยาศาสตร์
ภาพบรรยากาศการแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เนื่องใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ รร. สิรินธร ปี 2556
... ( คลิกชมภาพบรรยากาศ )...
บรรยากาศครูร่วมพิธีวันเฉลิมฯ
ภาพบรรยากาศการร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556
... ( คลิกชมภาพบรรยากาศ )...
บรรยากาศห้องเรียนสีเขียว
ภาพบรรยากาศห้องเรียนสีเขียว รร. อนุบาลสุรินทร์
โดยมีคุณครูดารุณี ประพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบห้องเรียนสีเขียว
ปีการศึกษา 2556
... ( คลิกชมภาพบรรยากาศ )...
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ สายชั้น ป.2
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ นักเรียนสายชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 รร. อนุบาลสุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
วันไหว้ครูสายชั้น ป.2
กิจกรรมวันไหว้ครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
อนุบาลสุรินทร์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
คณะครู เมืองฯ4 ประชุมสวัสดีคุณครู
กิจกรรมสวัสดีคุณครู วันเปิดภาคเรียน เครือข่ายฯ เมืองฯ4 ณ โรงแรมทองธารินทร์ เมื่อ 4 มิถุนายน 2556
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
ครอบครัวและญาติๆ คุณครุดารุณี
ครอบครัวคุณครูดารุณี ประพันธ์ จัดกิจกรรมทำบุญ
สวดมนต์บ้าน และรวมญาติ เมื่อ 12 พฤษภาคม 2556
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
คุณครูดารุณี ร่วมกิจกรรมวันจักรี
คุณครูดารุณี ประพันธ์ ร่วมกิจกรรมวันจักรี ณ หอประชุม
โรงเรียนสุรวิทยาคาร เมื่อ 6 เมษายน 2556
... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
คุณครูดารุณี แต่งกายชุดกัมพูชา
กิจกรรมคุณครูดารุณี ประพันธ์ ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา
คณะครู รร.อนุบาลประจำจังหวัด ณ จ.อุบลฯ เมื่อ 29 มีนาคม
2556 ... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
คุณครูดารุณี พักผ่อนชายทะเล
กิจกรรมคุณครูดารุณี ประพันธ์ ร่วมเดินทางทัศนศึกษา
เครือข่ายฯ เมือง 4 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 18 - 20
มีนาคม 2556 ... ( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
คุณครูดารุณี และคณะครู รร.อนุบาลสุรินทร์
กิจกรรมคุณครูดารุณี ประพันธ์ และคณะครู รร.อนุบาล
สุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ Las ณ รร.บ้านระหาร
เมื่อ 5-6 มีนาคม 2556
( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
นักเรียนทุกคน คิดถึงคุณครูดารุณี
กิจกรรมคุณครูดารุณี ประพันธ์ อำลาคณะครู นักเรียน
และการเดินทางไปถึง รร.อนุบาลสุรินทร์ สุดท้ายที่บ้านพัก
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2556
( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
( คลิกชมภาพกิจกรรม )..( ภาพโดยครูวณิช) .
ผอ.มอบของที่ระลึกแด่คุณครูดารุณี
กิจกรรมวันเลี้ยงส่งคุณครูดารุณี ประพันธ์ ย้ายไปดำรง
ตำแหน่ง ครู รร.อนุบาลสุรินทร์ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ณ หอประชุม รร.บ้านแสรออ ... ด้วยรักและผูกพัน
( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
วันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ 7 ธค.55
การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ครอบครัว.. ประพันธ์ และงานเลี้ยง
ฉลองขึ้นบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ บ้านเลขที่ 67 หมู่ 22 บ้านปวงตึก ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
วันลอยกระทง ปี 2555
กิจกรรมการเรียนการสอน การประดิษฐ์กระทงในวันลอย
กระทง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านแสรออ
( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
วันขึ้นบ้านหลังใหม่
กิจกรรมพิธีวันขึ้นบ้านหลังใหม่ ครอบครัว..ประพันธ์
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2555 ....
( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
คณะกรรมการประเมินครู คศ.3
ประมวลภาพกิจกรรมคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะครูชำนายการพิเศษ คุณครูดารุณี ประพันธ์
ณ ห้องประชุมนำเสนอผลงาน และห้อง ป. 6/1 เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2555
( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสอนดี ครูดารุณี ประพันธ์
ประมวลภาพพิธีรับรางวัลเกียรติยศ " ครูสอนดี "
โดย สสค. ร่วมกับ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อ 19 กรกฎาคม 2555
ณ โรงแรมทองธารินทร์
( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
( คลิกชมภาพนำเสนอ ).. ( โหลดช้าหน่อยนะคะ 43 mb)
งานเลี้ยงแสดงความยินดี ครูได้รับรางวัลครูสอนดี
งานเลี้ยงแสดงความยินดี กับคุณครูดารุณี ประพันธ์ที่ได้
รับรางวัล " ครูสอนดี " และงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.แสรออ ชุดใหม่ ณ ห้องประชุม รร.
บ้านแสรออ เมื่อ 27 กรกฎาคม 2555....
( คลิกชมภาพกิจกรรม )...
ประมวลภาพการเตรียมรับการประเมินคุณครูสอนดี
คุณครูดารุณี ประพันธ์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นคุณครูสอนดี
เพื่อให้คณะกรรมการจาก อบต. ปราสาททอง ประเมินผลงาน
... ( คลิกชมภาพกิจกรม ).
...
( คลิกชมภาพประกอบเพลงครูสอนดี)
ประมวลภาพแห่งความสุข
เกี่ยวกับงานวิชาการและการประเมิน
โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ ...
พจนานุกรมไทยเป็นไทย ...
มาตรฐานประเมินคุณภาพภายใน2ระดับ
คู่มือการประกันคุณภาพสมศ.รอบ 3
แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เกณฑ์สมศ.รอบ3
แบบประเมินตนเองตามแบบสมศ.รอบ3
เครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน รร.
การจัดเตรียมเอกสารประเมิน สมศรอบ3
แบบสรุปประเมินตนเองระดับปฐมวัย
การพัฒนาโครงการจิตอาสาในโรงเรียน
บันทึกขออนุญาตใช้แผนการเรียนรู้
แบบประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนป.5 ปี 53
ตารางเรียนชั้นป.5/1 ปีการศึกษา 2554
รายชื่อนักเรียนทุกชั้น ปีการศึกษา 2554
แบบ ปพ.5 ,6 ปีการศึกษา 2554
แบบรับ-ส่งข้อสอบ
แบบบันทึกเลขที่คุมเอกสาร
คู่มือการวัดผลตามหลักสูตร 2551
ระเบียบการวัดผลตามหลักสูตร 2551
ผลการสอบอัตนัย ป.3 ปี 2552
ผลการสอบปรนัย ป.3 ปี 2552
เปรียบเทียบผลการสอบ ป.3 ปี 2552
แบบบันทึกผลการประเมินตามจุดเน้น
แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
แบบสรุปผลการประเมินตามจุดเน้น
แบบฟอร์มการดำเนินงานตาม พรบ.บังคับ

ภาพบรรยากาศห้องธุรการ ..
ภาพชุดเครื่องแบบปกติขาว ..
เกี่ยวกับวันไหว้ครู
คำกล่าวบูชาครู
พิธีไหว้ครู
ความสำคัญวันไหว้คร
กำหนดการวันไหว้ครู
สัญลักษณ์วันไหว้ครู
ประวัติความเป็นมาของวันไหว้คร
การไหว้ครเชิญทุกท่าน ร่วมร้องเพลงชาติไทย( คลิก )
เพลงชาติไทย
เพลงสรรเสริญพระบารมี
เพลงภูมิแผ่นดินนวมินมหาราชา
เพลงพ่อของแผ่นดิน
เพลงมหาฤกษ์
เพลงมหาชัย
ฟังเพลงรักเธอไม่มีวันหยุด(อ้อนเกวลิน)
ฟังเพลงรักเธอไม่มีวันหยุด(คาราโอเกะ)
แบบฟอร์มครูดีในดวงใจ
โหลดเพลงรักนี้มีกรรม กุ้ง สุทธิราช
โหลเพลงรักนี้มีกรรม สันติ ดวงสว่าง
โหลดรักนี้มีกรรม รวมศิลปิน
โหลดรวมเพลงรักนี้มีกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
รร.บ้านแสรออ
( คลิกชมภาพกิจกรรม )
กิจกรรมการเรียน
การสอนวันลอยกระทง
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ...
( คลิกชมภาพกิจกรรม )
กิจกรรมจิตอาสา
นักเรียนชั้น ป. 5/1
การปรับปรุงสวนหย่อม
รร.บ้านแสรออ.....
( คลิกชมภาพกิจกรรม )


กิจกรรมการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนระดับก่อนและ
ประถมศึกษา รร.บ้าน
แสรออ วันที่ 25-26
ส.ค.54 ณ หอประชุม
โรงเรียนบ้านแสรออ
( คลิกชมภาพกิจกรรม )

 
เว็บองค์ความรู้ ( KM ) ...ที่ใช้ web blog เพื่อการเรียนการสอน
คุณครูทุกท่าน สามารถศึกษาและเรียนรู้ web blog จากลิ้งต่อไปนี้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้...

web blog ครูเชวงศักดิ์

web blog ครูสราวุธ

web blog ครูมยุร

web blog ครูฉัตรชัย ............. ... การใช้คำถามกระตุ้นความคิด

web blog ครูอรทัย

web blog ครูไทยศักดิ์ web ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น web blog ครวิทยาศาสตร์ รร.ภูเขียว

โปรแกรมแปลไทย เป็นอังกฤษ

เว็บไซต์ครูวิทยาศาสตร์ web blog ครวิทยาศาสตร์ รร.ภูเขียว

บัณฑิตวิทยาลัยม.ราชภัฏสุรินทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร

 คุณครูดารุณี เฉลิมประพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

E-mail::: joke_danee@windowslive.com/
jokedarunee@hotmail.com/daruneejoke@hotmail.com/krujokedarunee@gmail.com
( เพื่อความละเอียดของเว็บ....โปรดปรับหน้าจอเป็น...1024 x 768 view textsize medium หรือ เปิดโดยใช้ Google Chrome หรือ Firefox )